Suunnittelu- ja valmisteluvaihe

Lappli-Talot mukana
suunnittelusta lähtien

Suunnittelu on taloprojektin tärkein vaihe. Sinä aikana kartoitetaan perheen tarpeet ja huomioidaan tarpeiden toteuttaminen resurssien ja tontin rajoissa. Huonot suunnitelmat mahdollistavat kalliit yllätykset. Lappli-talomyyjät ovat mukana taloprojektissa suunnittelusta valmiiseen kotiin saakka. Pääset eroon aloittamisen vaikeudesta tutustumalla taloprojektin suunnittelu- ja valmisteluvaiheisiin sekä Rakentajan käsikirjaan! Lisätietoja saat alueesi Lappli-talomyyjältä.

1. Ensimmäinen askel

Kun uusi koti tulee ajankohtaiseksi, on mietittävä, millaisen taloon haluat sitoutua. Vanhat talot voivat houkutella, mutta ne saattavat sisältää ikäviä ja kalliita yllätyksiä. Kun taloon on asetuttu kodiksi, ei välttämättä ole enää halua, aikaa tai rahaa remontti- tai saneeraustöihin. Lisäksi täysin uudessa talossa energiankulutus on usein huomattavasti alhaisempi vanhaan taloon verrattuna. Voit suunnitella täysin omanlaisen kodin ja välttyä talon rakentamiseen liittyviltä haasteilta valitsemalla Lappli-Talot yhteistyökumppaniksesi. Astu uuteen kotiin huoletta!

2. Omat lähtökohdat

Tulet varmasti tutkimaan ja selailemaan monia eri vaihtoehtoja saatavilla olevista talopaketeista ja valmistaloista, mutta aluksi on muistettava pysähtyä tekemään lista omista ja perheen tarpeista tulevan asumisen suhteen. Pohjaratkaisun suhteen on tärkeää käydä läpi kaikkien perheenjäsenten tottumukset ja mieltymykset. Suunnitelmien toteutuksen lähtökohdaksi on selvitettävä, minkä verran rahaa on mahdollista käyttää kuukausittain asumiskuluihin. Vasta selkeän budjetoinnin jälkeen on aika lisätä listaan tarpeiden oheen toiveet ja unelmat. Lapplin talosuunnittelija auttaa viimeistelemään suunnitelman.

3. Tontin hankinta & asemapiirustukset

Omakotitontin voi hankkia yksityiseltä maanomistajalta tai kunnalta. Tämän lisäksi omakotitalon voi rakentaa vuokratontille. Myytävistä yksityisten omistuksessa olevista tonteista saa tietoa kysymällä alueen kiinteistönvälittäjiltä tai sanomalehdistä. Tontin myyjän on aina annettava selvitys sekä tontin rakentamiskelpoisuudesta että erottamiskelpoisuudesta eli lohkomisesta. Tontti ja asemapiirrustukset vaikuttavat merkittävästi talopaketin valintaan, joten niin tonttia, talomallia kuin valmistalopakettien toimitussisältöjä on hyvä vertailla ajoissa. Talon sijainnin kannalta on hyvä miettiä niin palveluiden läheisyyttä kuin tontin toimivuutta ja joustavuutta omiin toiveisiin.

4. Rahoitus & budjetointi – kustannussuunnitelmat

Aluksi on määriteltävä budjetti: paljonko rahaa on käytettävissä ja minkä verran tarvitaan lainaa. Pankkien vertailu kannattaa, sillä koron suuruudella on merkittävä vaikutus lainan kokonaiskustannuksiin. Omakotirakentajan kannattaa olla arvioissaan realistinen – hyvää suunnitelmaa ei kannata väheksyä. Kustannusseuranta varmistaa budjetissa pysymisen. Lappli-talopaketin kustannukset ovat aina yksityiskohtaisesti paperilla ja ne pitävät loppuun saakka. Lisäksi Lapplin talomyyjällä on käytännön tietoa eri osa-alueiden urakkahinnoista omalla kotiseudullaan. Lue lisää Rakentajan käsikirjasta rahoituksen hankkimisesta!

5. Talomalli & toimitussisältö

Voit halutessasi hahmotella oman talosuunnitelman tai tuoda mukanasi vain idean, jolloin luonnoksesi tai ideasi käydään läpi asiantuntijan kanssa. On mahdollista myös tilata talosuunnitelma arkkitehdilta tai muokata Lappli-Talojen valmista talomallia. Rakennamme talopakettisi täysin toiveidesi mukaisesti, ja toimitussisältö tarkentuu aina talokohtaisesti. Kolme suosituinta ja asiakkaitamme 40 vuotta parhaiten palvellutta toimitussisältöä ovat Elementtiasennus-talopaketti, Ulkoa valmis -talopaketti sekä Sisusta itse -talopaketti. Vertaile toimitussisältöjä ja päätä, kuinka paljon haluat osallistua rakentamiseen itse.

 

6. Ostopäätös ja sopimukset

Kun ostopäätös on tehty sekä tontti ja talopaketti toimitussisältöineen ja pohjapiirroksineen valittu, päästään sopimuksiin. Pääperiaate on, että kaikki rakentamista koskevat ja siihen liittyvät sopimukset tehdään kirjallisina ja riittävän yksityiskohtaisina. On tehtävä esimerkiksi suunnittelusopimuksia mm. rakenne-, LVI- ja sähkösuunnittelun osalta. Rakennushankkeen eri materiaalihankinnat toteutetaan hankintasopimuksilla, joilla sovitaan irtaimen omaisuuden kaupasta. Sopijapuolet määrittelevät kaupan ehdot haluamikseen. Urakkasopimukset sekä erityisesti eri osaurakoiden urakkarajat muodostavat niin vaativan kokonaisuuden, että sopimukset niistä kannattaa laatia ja tarkistaa hyödyntäen alan ammattilaisten tietämystä.

7. Rakennusluvat

Rakennushankkeeseen on hyvä varata riittävästi aikaa. Rakennusluvan saanti voi kestää paikkakunnasta riippuen hyvinkin pitkään. Lappli-Talot tarjoaa hankkeen aikatauluttamiseen asiantuntevaa apua. Rakentamisen edellytyksistä, tarvittavista luvista sekä lupamenettelystä saa tietoa kunnan rakennustarkastajalta. Rakennusluvan, toimenpideluvan, purkamisluvan ja maisematyöluvan ratkaisee kunnan rakennusvalvontaviranomainen. Rakennuslupaa hakee rakennuspaikan haltija, joko omistaja tai hänen valtuuttamansa, tai sitä vuokra- tai muun sopimuksen perusteella hallitseva. 

8. Työnjohtajat

Perusratkaisujen selvittyä rakentajan tulee valita hankkeelle pääsuunnittelija, vastaava työnjohtaja, perustussuunnittelija sekä LVI- ja sähkösuunnittelija. Vastaava työnjohtaja tulee palkata välittömästi viimeistään rakentamispäätöksen synnyttyä. Rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava siitä, että rakennus suunnitellaan ja rakennetaan rakentamista koskevien säännösten ja määräysten sekä myönnetyn luvan mukaisesti. Hänellä tulee olla hankkeen vaativuus huomioon ottaen riittävät edellytykset sen toteuttamiseen sekä käytettävissä pätevät henkilöt. Rakennustyötä työmaalla ei saa aloittaa eikä jatkaa ilman kunnan rakennusviranomaisten hyväksymää vastaavaa työnjohtajaa. Ammattityönjohtajilla on usein itsellään lomakkeet sopimuksen tekemiseksi ja sopimukseen liittyvät tehtäväluettelot. Palkka.fi-sivustolla on hyvät ohjeet palkanmaksajalle.