Toimittajarekisteri

PRT-FOREST OY:N TOIMITTAJAREKISTERIN JULKINEN TIETOSUOJASELOSTE.

 

1. Rekisterinpitäjä
Nimi: Lappli-Talot Oy
Osoite: Talotehtaantie 14 95440 TORNIO
Puhelinnumero: 020 770 7600
Sähköpostiosoite: myynti@lappli.fi

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Nimi: Seppo Kristo
Puhelinnumero: 0400 472 527
Sähköpostiosoite: seppo.kristo@lappli.fi

3. Rekisterin nimi
Lappli-Talot Oy:n toimittajarekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja käsittelyperuste
Henkilötietoja käsitellään lakiin rekisterinpitäjän ja toimittajan tai edustajan välisten sopimusten, toimeksiantojen ja tilausten toteuttamiseksi.

Käsittelyn perusteena on kulloinkin vallitseva suhde sopimusten, tilausten tai toimeksiantojen pohjalta.

 

5. Käsiteltävät henkilötiedot ja niiden säilytysajat

  • Toimittajan nimi ja yhteystiedot
  • Yhteyshenkilön nimi ja yhteystiedot
  • Laskutusohjeet

Tiedot säilytetään pysyvästi. Yhteyshenkilön nimi voidaan muuttaa tai poistaa.

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Julkiset rekisterit, rekisteröitävät henkilöt itse.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset
Ei säännönmukaisia tietojen luovutuksia.

8. Tietojen siirrot EU- ja ETA-alueen ulkopuolelle
Tiedot siirretään EU/ETA-alueen ulkopuolelle taloushallinnon toteuttamista varten ja rekisterinpitäjällä on voimassa asianmukaiset tietosuoja-asetuksen edellyttämät henkilötietojen siirtoa koskevat sopimusehdot, joiden tarkoituksena on varmistaa yksityisyyden suojan toteutuminen.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

  • Manuaalinen aineisto säilytetään lukituissa tiloissa. Tiedot käsitellään luottamuksellisina ja lakisääteisiä salassapitovelvoitteita noudatetaan.
  • Sähköinen aineisto säilytetään keskitetysti palomuurin suojaamissa palvelimissa. Pääsy tiedostoihin ja henkilötietotietueisiin on suojattu käyttäjätunnuksella ja salasanalla, ja pääsyä voidaan rajoittaa käsittelytarpeen mukaan. Tiedot käsitellään luottamuksellisina ja lakisääteisiä salassapitovelvoitteita noudatetaan.
  • Henkilötietojenkäsittelijöiltä edellytetään vähintään saman tasoisia suojausperiaatteita ja lisäksi erikseen käsittelysopimuksella annettujen ohjeiden ja suojausvaatimusten toteuttamista.

10. Tarkastusoikeus
Jokaisella on oikeus saada tieto siitä, mitä tietoja hänestä on tallennettu rekisteriin. Tietojen antamiseksi edellytetään, että pyyntö esitetään kirjallisesti ja tarvittaessa sen ohessa esitetään riittävät tiedot pyytäjän henkilöllisyyden varmistamiseksi. Pyyntö on osoitettava edellä kohdassa 2 mainitulle rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle. Tarkastuspyyntö on ilmainen kerran kalenterivuodessa ja muutoin pyynnöstä voidaan periä kohtuullinen korvaus (50 €+alv).

11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia häntä koskevan virheellisen tiedon korjaamista. Rekisterinpitäjä voi myös oma-aloitteisesti korjata virheelliseksi havaitsemansa tiedon. Korjaamispyyntö on tehtävä kirjallisesti ja sen ohessa esitetään tarvittaessa riittävät tiedot vaatimuksen tekijän henkilöllisyyden varmistamiseksi. Korjauspyyntö on osoitettava edellä kohdassa 2 mainitulle rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle.

12. Oikeus vaatia tietojen poistamista
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia häntä koskevan tiedon poistamista. Poistamista voivat rajoittaa lakisääteiset tai tekniset syyt säilyttää tietoa. Pyyntö on tehtävä kirjallisesti ja sen ohessa esitetään tarvittaessa riittävät tiedot vaatimuksen tekijän henkilöllisyyden varmistamiseksi. Pyyntö on osoitettava edellä kohdassa 2 mainitulle rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle.